top of page

Algemene voorwaarden

 1. Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de genoemde begrippen de volgende betekenis:

 

 1. De Deeluitgeverij : De Deeluitgeverij  BV met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Duboisstraat ingeschreven in het rechtspersonenregister (rechtbank Antwerpen) met ondernemingsnummer 0725.510.411

 2. Algemene Voorwaarden: de Algemene verkoopsvoorwaarden van De Deeluitgeverij ;


 3. ‘Aanvrager’: een gevolmachtigde of vertegenwoordiger die in eigen naam, maar voor rekening van de Adverteerder, handelt en als gevolmachtigde en/of vertegenwoordiger de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt;
 
 

 4. ‘Adverteerder’: de (rechts)persoon die rechtstreeks, dan wel vertegenwoordigd door of via een volmacht aan een Aanvrager, De Deeluitgeverij contracteert of anderszins een relatie met De Deeluitgeverij  aangaat of het voornemen daartoe heeft kenbaar gemaakt;
 


 5. Advertentie: iedere commerciële of promotionele uiting die voor plaatsing in of bij een Uitgave of Site wordt aangeboden.

 6. Advertentiemateriaal: het voor de vervaardiging en plaatsing van de Advertentie benodigde materiaal.

 7. Advertentieovereenkomst: de overeenkomst tussen Adverteerder en De Deeluitgeverij die tot stand komt door het aanvaarden van één of meerdere Bestellingen voor een Adverteerder door de De Deeluitgeverij.

 8. Bestelling: opdracht tot het plaatsen van een Advertentie.

 9. Plaatsing: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie.

 10. Uitgave: een papieren publicatie van De Deeluitgeverij waarin de Advertentie wordt geplaatst.

 11. Banner: digitale commerciële of promotionele uiting die voor plaatsing op een Site van De Deeluitgeverij verschijnt

 12. Site: een website van De Deeluitgeverij waarop een Banner wordt geplaatst.

2. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Bestelling van een Adverteerder voor de plaatsing van Advertenties in of bij (een van de) Uitgaven of Banners op een van de sites van De Deeluitgeverij

2. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.deeluitgeverij.be

3. De toepasselijkheid van enige (algemene) voorwaarden van Adverteerder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Advertenties

1. Aanvrager of Adverteerder is verantwoordelijk voor het ontwerp en de inhoud van een aangeboden Advertentie en het daarvoor aangeleverde Advertentiemateriaal.

2. Het Advertentiemateriaal dient geleverd te worden conform de Technische Voorschriften die op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar zijn (zie www.deeluitgeverij.be) . Enkel de Adverteerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materiaal.


3. Een Advertentie mag geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet en regelgeving, de openbare orde of de goede zeden. Evenmin mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden (daaronder begrepen auteursrechten en portrecht). Adverteerder vrijwaart Uitgever voor aanspraken van derden ter zake.

4. De Deeluitgeverij behoudt zich het recht voor de inhoud en vorm van een Advertentie naar redelijkheid te wijzigen zonder dat Adverteerder recht heeft op restitutie van (een gedeelte van) de met die Advertentie gemoeide prijs.

5. De Deeluitgeverij behoudt zich het recht voor een Advertentie of een Bestelling, desnoods zonder opgave van redenen, te weigeren. Alsdan wordt het door Adverteerder daarvoor betaalde bedrag binnen dertig dagen na ontvangst van de betaling aan Adverteerder terugbetaald.

6. De Deeluitgeverij verleent Adverteerder geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden producten of diensten. Uitgever is vrij om naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats in dezelfde Uitgave te plaatsen.

 

4. Advertentiemateriaal

1. De Deeluitgeverij zal het digitaal ontvangen Advertentiemateriaal met zorg behandelen. Zij is evenwel niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, het verloren gaan of op andere wijze onbruikbaar worden van het Advertentiemateriaal, tenzij haar opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

2. Het Advertentiemateriaal dient bij De Deeluitgeverij te worden aangeleverd overeenkomstig de daartoe door De Deeluitgeverij gestelde Technische Voorwaarden, die te vinden zijn op www.deeluitgeverij.be.

3. Adverteerder staat er voor in dat digitaal aangeleverd Advertentiemateriaal veilig is en geen virussen, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan een computersysteem, een computerprogramma of een website.

4. De Deeluitgeverij streeft er naar het aangeleverde Advertentiemateriaal zo goed mogelijk weer te geven in de Uitgave of op de Site. Adverteerder dient echter naar alle redelijkheid rekening te houden met druk- en kleurafwijkingen.

5. Uitgever verstrekt op verzoek van Adverteerder één bewijsnummer van de Uitgave met betreffende Advertentie.

6. Indien een Advertentie in meerdere uitgaven en/of edities van dezelfde Uitgave is geplaatst en Adverteerder Uitgever om extra bewijsnummers verzoekt, is Uitgever gerechtigd voor de verstrekking van deze extra bewijsnummers door haar vast te stellen kosten in rekening te brengen aan Adverteerder.

5. Tarieven en betaling

1. Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De tarieven zijn te vinden via www.deeluitgeverij.be

2. De Deeluitgeverij behoudt zich het recht voor om de in lid 1 van dit artikel genoemde tarieven te herzien. Indien tussentijdse tariefwijzigingen plaatsvinden, zijn deze niet van toepassing op eerder geplaatste Bestellingen.

3. Betaling van het verschuldigde bedrag geschiedt ten laatste 30 dagen na factuurdatum.

 

6. Annulering

1. Annulering is enkel mogelijk voor de afsluitingsdag van de advertenties (zie www.deeluitgeverij.be).

 

7. Aansprakelijkheid

1. Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten en schade aan de zijde van Uitgever als gevolg van zijn tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Bestelling.

2. Adverteerder vrijwaart De Deeluitgeverij voor aanspraken van derden terzake en voor alle overige kosten, waaronder uitdrukkelijk begrepen kosten van juridische bijstand.

3. De Deeluitgeverij is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van Adverteerder ontstaan door het niet (tijdig) plaatsen van een Advertentie, door onjuistheden in (de weergave van) een Advertentie of door andere oorzaak, indien haar terzake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

4. Bij herhaalde plaatsing van eenzelfde Advertentie is Uitgever slechts aansprakelijk voor fouten, indien en voor zover de betreffende fout na melding door Adverteerder binnen de door Uitgever aangegeven termijn niet is hersteld.

5. Elke aansprakelijkheid van Uitgever is te allen tijde beperkt tot het met de betreffende Advertentie gemoeide factuurbedrag.

6. Aansprakelijkheid van Uitgever voor indirecte schade of gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

8. Overmacht/onvoorziene omstandigheden

1. Indien zich aan de zijde van De Deeluitgeverij onvoorziene omstandigheden voordoen of sprake is van overmacht, heeft zij het recht de uitvoering van de Bestelling op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van Uitgever, de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2. De Deeluitgeverij is in een dergelijk geval niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade aan de zijde van Adverteerder.

3. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers van De Deeluitgeverij of andere door haar ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of

andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, oorlog, brand, natuurrampen, alsmede iedere andere situatie waarop Uitgever geen (beslissende)

controle kan uitoefenen.

4. Zodra de situatie van overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, heeft Adverteerder het recht om de Advertentieovereenkomst schriftelijk of per e-mail met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

9. Derden

1. Aanvrager is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst. De Aanvrager die op eigen naam maar ten behoeve van een derde (Adverteerder) een Advertentieovereenkomst is aangegaan staat er voor in, dat deze derde de bepalingen van de Advertentieovereenkomst aanvaardt en naleeft.

 

10. Klachten

1. Adverteerder accepteert dat als gevolg van diverse oorzaken de reproductie van de Advertentie in de Uitgave kan afwijken van het aangeleverde Advertentiemateriaal en/of eventuele drukproeven.

2. Eventuele klachten over de uitvoering van een Advertentieovereenkomst (waaronder klachten ten aanzien van de wijze van reproduceren of de kleurkwaliteit) dienen door Adverteerder binnen veertien (14) dagen na (de eerste) verschijningsdatum van de Uitgave waarin de Advertentie is gepubliceerd schriftelijk of per e-mail bij Uitgever te zijn ingediend, bij gebreke waarvan iedere aanspraak vervalt.

3. Klachten over (de uitvoering van) een Advertentie(overeenkomst) ontslaan de Adverteerder niet van de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen.

11. Gegevens

1. De Deeluitgeverij legt de gegevens van de Adverteerder vast voor de uitvoering van de Advertentieovereenkomst. Op deze vastlegging is het privacy statement van Uitgever van toepassing, die op aanvraag te verkrijgen is.

12. Algemeen

1. De Deeluitgeverij is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen binnen dertig dagen na aankondiging van de wijzigingen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de algemene bepalingen voor het overige van kracht. Partijen zullen over de betreffende bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, een en ander onder het voorbehoud, dat de strekking van de Algemene Voorwaarden zo veel mogelijk behouden blijft.

13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op deze Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

2. De Rechtbanken van het gerechtelijk Arrondissement Antwerpen zijn bevoegd kennis te nemen van alle geschillen betreffende deze Advertentieovereenkomst, voor zover de wettelijke bepalingen daaraan niet in de weg staan.

bottom of page